Giảng viên: BS. Phan Thu Phương
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS. Trần Hoàng Thành
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: TS. Hoàng Hồng Thái
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: PGS.TS. Ngô Quý Châu
Bộ môn Nội tổng hợp