Giảng viên: BS. Phạm Thu Hà
Bộ môn Nội tông hợp

Giảng viên: ThS. Nguyễn Quang Bảy
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: TS. Vũ Bích Nga
Bộ môn Nội tổng hợp