- Các phương pháp nghiên cứu khoa học
- Giới thiệu một số phần mềm thống kê
- Kỹ năng trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm EndNote

1. Trình bày đặc điểm cơ bản của các thiết kế nghiên cứu định lượng thường dùng
2. Tính toán và giải thích được ý nghĩa một số chỉ số quan trọng của các thiết kế nghiên cứu
3. Trình bày một số khái niệm cơ bản về thống kê
4. Lựa chọn được trắc nghiệm thống kê phù hợp với nghiên cứu
5. Phương pháp tính toán cỡ mẫu
6. Giới thiệu một số phần mềm thống kê