Các bài giảng Ngoại khoa

Giảng viên: BS. Dương Đình Toàn
Bộ môn Ngoại

Giảng viên: BS. Đỗ Trường Sơn
Bộ môn Ngoại

Giảng viên: BS. Đinh Ngọc Sơn
Bộ môn Ngoại

Giảng viên: BS. Đinh Ngọc Sơn
Bộ môn Ngoại

Giảng viên: BS. Đào Xuân Thành
Bộ môn Ngoại

Giảng viên: BS. Đào Xuân Thành
Bộ môn Ngoại

Giảng viên: BS. Đặng Quốc Ái
Bộ môn Ngoại

Giảng viên: BS. Trần Trung Dũng
Bộ môn Ngoại