Các bài giảng về Nhi khoa

Trình bày các bước trong cấp cứu ngừng tuần hoàn và các kỹ năng cấp cứu ngừng tuần hoàn ở trẻ em.

Giảng viên: BS. Trương Văn Quý