Đào tạo ngắn hạn cho phụ trách xét nghiệm, xét nghiệm viên của hệ YHDP