- Một ngân hàng câu hỏi toàn diện, có chất lượng nhằm hỗ trợ cho học viên tự học và ôn luyện kiến thức cho học viên sau đại học chuyên ngành nhãn khoa.
- Việc lượng giá sinh viên sau đại học chuyên ngành nhãn khoa theo hướng tích cực đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch trong thi cử.
- Khuyến khích cán bộ bộ môn đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, giảm thời gian và áp lực coi chấm thi, để các cán bộ bộ môn tập trung thời gian vào nghiên cứu và giảng dạy.

Đối tượng: Chuyên khoa định hướng; Chuyên khoa I, II; Nội trú và Cao học.

Đề thi dành cho đối tượng: Chuyên khoa định hướng

Đề thi dành cho đối tượng: Cao học, Nội trú và CK I

Đề thi dành cho đối tượng: NCS và CK II