Các khóa học về Công nghệ thông tin

Trình bày một số ứng dụng trong EndNote
Mô tả được cấu trúc của một thư viện quản lý tài liệu EndNote
Cách tìm kiếm, lưu trữ, trích dẫn tài liệu tham khảo bằng EndNote

Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Vũ Trung

Khái niệm, mô hình eLearning
Phương pháp thiết kế, phát triển nội dung
Hướng dẫn sử dụng các tính năng của Moodle
Thiết kế khóa học trên hệ thống quản trị học tập Moodle