Các phương pháp viết đề cương nghiên cứu khoa học

Định nghĩa Nghiên cứu khoa học
Yếu tố định hình nghiên cứu khoa học
Tại sao nghiên cứu

• Nghiên cứu là gì?
• Câu hỏi nghiên cứu
• Tiêu chuẩn đánh giá một câu hỏi nghiên cứu

- Mục tiêu chuyên biệt (Specific aims)

- Cấu trúc mục tiêu chuyên biệt

- “Dàn cảnh” cho công trình nghiên cứu
- Nhận dạng
- Ý tưởng và kết quả

Thuyết phục người đọc rằng bạn:
• Có một kế hoạch tốt để kiểm định giả thuyết
• Kĩ năng, kiến thức, và phương tiện để thực hiện công trình nghiên cứu
• Đã nghĩ đến những vấn đề có thể sẽ gặp phải
• Diễn giải dữ liệu và kết luận một cách khách quan

Tại sao viết đề cương ?

• Cơ hội để sáng tạo
• Cơ hội để cập nhật hoá thông tin chuyên ngành
• Cơ hội để tìm đồng nghiệp mới
• ĐỪNG bao giờ chờ đến phút cuối!

- Dùng câu hỏi lâm sàng để bắt đầu tìm tài liệu.

- Chiến lược tìm tài liệu

- Cách sử dụng các công cụ trong Pubmed

Qui luật Felson