Trình bày các thiết kế nghiên cứu định lượng cơ bản.
Lựa chọn được test thống kê thích hợp cho từng mục tiêu nghiên cứu cụ thể.
Sử dụng được phần mềm Stata10 trong xử lý, phân tích số liệu, phiên giải kết quả phân tích cho các mục tiêu phân tích.

Cách tính toán cỡ mẫu

Giảng viên: TS. Hoàng Văn Minh

Trình bày một số khái niệm cơ bản về thống kê.
Lựa chọn được trắc nghiệm thống kê phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

Giảng viên: TS. Hoàng Văn Minh

Trình bày đặc điểm cơ bản của các thiết kế nghiên cứu định lượng thường dùng
Tính toán và giải thích được ý nghĩa một số chỉ số quan trọng của các thiết kế nghiên cứu

Giảng viên: TS. Hoàng Văn Minh