Sinh viên Y2 cần nắm được các kiến thức về hệ thống bảo vệ của cơ thể, các phương thức hoạt động trong điều kiện bình thường và bệnh lý, đó là một phần của chương trình đào tạo Y khoa cho bác sĩ đa khoa.