Giảng viên: BS. Vũ Thị Thanh Huyền
Bộ môn Nội tổng hợp