Giảng viên: BS. Trịnh Ngọc Anh
Bộ môn Nội tổng hợp