Giảng viên: BS. Vương Tuyết Mai
Bộ môn Nội tổng hợp