Giảng viên: BS. Nguyễn Vĩnh Ngọc
Bộ môn Nội tổng hợp