Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Lan
                   PGS.TS Nguyễn Vĩnh Ngọc
                   ThS. Phạm Thị Minh Nhâm
Bộ môn Nội tổng hợp