Giảng viên: TS.BS Vương Tuyết Mai
Bộ môn Nội tổng hợp