Trình bày Vai trò và cơ chế của dung thứ trong điều hòa miễn dịch; Cơ chế điều hòa miễn dịch của kháng nguyên; Vai trò điều hòa miễn dịch của tế bào Th và Ts; Sự điều hòa miễn dịch của kháng thể và cytokin.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Đô