Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng bộ nội soi Tai Mũi Họng

Giảng viên: TS. Tống Xuân Thắng