Trình bày Các cơ quan miễn dịch trung ương và ngoại vi, sự khác nhau về chức năng của chúng; Mô tả cấu trúc và chức năng của tuyến ức, hạch lympho; Khái quát các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch.

Giảng viên: Đàm Tú Anh