Định nghĩa và tính chất của kháng nguyên; Những yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD của kháng nguyên; Các cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm của mỗi loại.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Đô