Trình bày Vai trò của MHC trong đáp ứng miễn dịch; Khái quát cấu trúc của phân tử MHC lớp I và MHC lớp II; Sự trình diện kháng nguyên của MHC-I, MHC-II; Phân biệt được các tế bào trình diện kháng nguyên cho TCD4 với các tế bào trình diện kháng nguyên cho TCD8.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Đô