Trình bày nguồn gốc và quá trình biệt hóa của tế bào lympho T; Chức năng của tế bào lympho T trong đáp ứng miễn dịch; Quá trình hình thành, vai trò của miễn dịch qua trung gian tế bào.

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Hòa Bình