Trình bày các bước hoạt hoá bổ thể theo đường cổ điển; Các bước hoạt hoá bổ thể theo đường cạnh; Tác dụng sinh học của hoạt hoá bổ thể.

Giảng viên: Đàm Tú Anh