Trình bày các đặc tính và lực liên kết của phản ứng kết hợp kháng nguyên - kháng thể; Nguyên lý và các loại phản ứng tủa; Nguyên lý và các loại phản ứng ngưng kết; Các loại miễn dịch đánh dấu

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Đô