Nêu khái niệm và cách phân loại 4 typ quá mẫn của Gell và Coombs; Trình bày các yếu tố tham gia và cơ chế của các typ quá mẫn; Nêu một số ví dụ bệnh lý liên quan đến các typ quá mẫn.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Đô