Trình bày nguyên nhân, cơ chế phát sinh bệnh tự miễn; Cơ chế bệnh sinh các tổn thương trong bệnh tự miễn; Xếp loại bệnh tự miễn; Giới thiệu một số bệnh tự miễn hệ thống.

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Hòa Bình