Trình bày các yếu tố nguy cơ của ung thư mũi xoang; Triệu chứng chẩn đoán ung thư mũi xoang theo từng thể; Nêu hướng điều trị ung thư mũi xoang.

Giảng viên: ThS. Nguyễn Quang Trung