Trình bày giải phẫu, sinh lý vòm mũi họng; Các bệnh lý viêm vòm mũi họng, chẩn đoán và hướng xử trí; Cách hướng dẫn cộng đồng phòng tránh bệnh lý viêm vòm mũi họng.

Giảng viên: ThS. Phạm Bích Đào