Trình bày giải phẫu và hình ảnh bình thường của hốc mũi; Áp dụng thực tế khám bệnh trên lâm sàng.

Giảng viên: ThS. Nguyễn Công Thành