Trình bày cấu trúc giải phẫu ứng dụng của khe giữa khi khám nội soi; Hiểu các trình tự các bước khi khám nội soi mũi xoang; Xác định hình ảnh bình thường và hình ảnh không bình thường của khe giữa khi khám nội soi.

Giảng viên: TS. Cao Minh Thành