Chỉ tên các mốc giải phẫu chính trên hình nội soi vòm mũi họng; Kể tên các thiết bị chủ yếu dùng để nội soi khi nội soi vòm mũi họng.

Giảng viên: BS. Nguyễn Tiến Hùng