Giải phẫu vòm họng; Lịch sử nghiên cứu về ung thư vòm họng; Dịch tễ học; Các yếu tố liên quan; Mô bệnh học.

Giảng viên: TS.BS. Phạm Trần Anh