Picture of Trường Đại học Y Hà Nội
Vì sao cần đào tạo trực tuyến?
by Trường Đại học Y Hà Nội - Tuesday, 7 January 2014, 7:58 PM
 

Vì sao cần đào tạo trực tuyến?

Trong gian đoạn hiện nay, mô hình bệnh tật ngày càng phát triển phức tạp, với bối cảnh nguồn lực giảng viên quốc gia còn chưa đáp ứng kịp thời về số lượng, thêm nữa là nhu cầu đào tạo trong nhân viên y tế ngày càng gia tăng. Việc thiết lập hệ thống đào tạo trực tuyến với tiêu chuẩn mở, dễ dàng tiếp cận là rất cần thiết.